એક રાજાની અનોખી રાણી પૂંછડીએ પીએ પાણી પીએ તો જ તે જીવતી રહેન પીએ તો મરી જાય

આજે અમે તમારી સાથે અવનવા કોયડા યને આવિયા છીએ તમે જો આ બધા કોયડા જોવાબ જોયા વગર ઉકેલી શકતા હોય તો જરૂર કમેન્ટ કરજો અને જો તમારી પાસે કોયડા હોય તો પણ જરૂર કમેન્ટ કરજો જેથીઅનેક લોકો કોયડાનો જવાબ આપી શકે આ બધા કોયડાના જવાબ નીચે આપેલા છે ઉખાણા -1: બે માથાં અને બે પગ,જાણે […]

Read More