જગજાહેરમાં ગળું તો કપાયું પણ એ વાતનો અફસોસ છે કે ત્યાં કોઇ સાચો મર્દ નહોતો

જગજાહેર ગળું તો કપાયુંર્દ હતો નહિ કે શુ એક બાળકી નો જીવ બચાવી ના શક્યો….. ૐ શાંતિ grishma vekariyaતારુ ગળુ નહી પણ આ નમાલા સમાજ નુ નાક કપાણુ છે…આ ઘટના નજરે જોનાર એકેએક ને સજા થવી જોઈએ.. નામાલાવે એક એક પથ્થર ઉપાડી ને માર્યો હોત તો પણ જીવ બચી શક્યો હોત પણ આપણા સમાજ ને […]

Read More