મૃત્યુબાદ પણ 6 પરિવારમાં ખુશી આપનાર નિશાંતભાઇને લાખ લાખ સલામ

બોપલના બ્રેઈનડેડ યુવકની બે કિડની, લિવર હાર્ટ અને આંખોના દાનથી 6 પરિવારમાં ખુશી પ્લેટલેટ ઘટી જવાને બ્રેઇન હેમરેજ થયા બાદ

Read more