કેન્સર જ નહીં, બીજા અનેક રોગો લાગણીઓથી ઉદ્ભવે છે.

કેન્સર જ નહીં, બીજા ઘણાં બધાં ભોજનોથી વિપરીત છે. આ ભાવ અને સુંદરીઓ જ વ્યક્તિનો વિસ્તાર અને ઘડે છે. આ પ્રજાતિ ચિકિત્સાનું કામ કરે છે. ચીકિત્સા જગતમાં વિવિધ વૈકલ્પિક વૈકલ્પિક અસ્તિત્વમાં આવી છે. ચારની એક છે બિહેવરેલ મેડિસિન. આ પ્રજાતિ ચિકિત્સા સામાન્ય ચિકિત્સ ટોંગા મોડલને બદલે ચૂંટણીનો ઉપયોગ બાયોસાઇકોલ મોડેલનો કરે છે. આ મોડેલ માત્ર […]

Read More