એક રાજાની અનોખી રાણી પૂંછડીએ પીએ પાણી પીએ તો જ તે જીવતી રહેન પીએ તો મરી જાય

આજે અમે તમારી સાથે અવનવા કોયડા યને આવિયા છીએ તમે જો આ બધા કોયડા જોવાબ જોયા વગર ઉકેલી શકતા હોય

Read more

આ ચિત્રમાં છોકરીનું નામ છુપાયેલું છે ચિત્ર પરથી છોકરીનું નામ બતાવો

જે લોકો પોતાની જાતને સ્માર્ટ માનતા હોય છે એવા લોકો માટે એક ખુબ સરસ કોયડો લઈને આવિયા છીએ પરંતુ કેટલીકવાર

Read more