Categories
Uncategorized

દવાઓ વગર ઘણા બધા રોગો દુર થશે જો કરશો આ રીત મોર્નીગ વોક

મોર્નીગ વોક કેવી રીતે કરશો ડાયાબીટીશ , થાયરાઈડ , વજન ઘટાડવું , વગેરે બિમારીઓમાં એક ફેશન ચાલી રહી છે . જેમાં ડોકટરો દવાઓ સાથે મોનીગ વોક પણ પરેજીમાં આપવામાં આવે છે . આમ તો ચાલવું વ્યાજબી છે , પણ દર્દીઓને ચાલવાની રીતને ફેશન બનાવી દીધી , તેથી દર્દમાં રાહત મળવાની બદલીમાં નવું દુઃખ ઉભુ થાય છે . મહદઅંશે ખુદ ડોકટરો પણ ચાલવા જાય છે , કારણ કે આ નિયમ તેઓને પણ લાગુ પડે છે . પણ તેઓ પણ ફેશનમાં ચાલે છે . જો યોગ્ય રીતે ચાલવાની કળા આવડી જાય તો કોઈપણ જાતની દવાઓ વગર ઘણા બધા રોગો દુર થાય તેમ છે . અને કોઈ નવા રોગ પણ ઉત્પન્ન થાય તેવી શકયતાઓ પણ નહી રહે . યોગ અભ્યાસ દ્વારા જોવા મળ્યું કે સાચી ચાલવાની રીત કેવી હોર્વી જોઈએ , તો નીચેના મુદ્દાઓ પર સમાજને ચાલવા અનુરોધ કરે છું , અતિ સાદી રીતો છે , પણ ફાયદાઓ ખૂબ છે .

૧ ) ચાલવા સમયે કોઈ પણ જાતની વાતો કરવી નહિ . ૨ ) ચાલવા સમયે હળવાસનો અનુભવ કરવો જેથી મસલ્સ ટાઈટ ન થાય ( મન અને શ્વાસ સાથે જોડાણ હોવું ) ૩ ) ચાલવાની સ્પીડનોરમલહોવી . ઝડપ નહી , તેમજ પરસેવો પણ નહીં . ૪ ) શરીરની શકિત મુજબ ચાલવું , વિશેષ ચાલશો તો ઘૂંટી ઘસાઈ જશે . ૫ ) ચાલવાનો સમય સવારના ૬ થી ૭ હોવો , મોડો નહીં . ૬ ) સવારના ભાગમાં ચાલવાથી શુદ્ધ પ્રાણવાયુનો સંચાર જોવા મળશે . ૭ ) રાત્રીના ચાલવાથી કોઈ ફાયદો નથી . અહી
કોઈ ઓકસીજન કે પ્રાણવાયુ નહી મળે . ૮ ) ચાલવા સમયે ઘરની વાતો , ગામની વાતો વગેરે ખુબજ કરવામાં આવે છે . ( રોગોમાં વધારો થશે ૯ ) જેટલી શાંતિનો અનુભવ કરશો તે જ રોગની દવા છે . ૧૦ ) ચાલવાનું પુરુ થયા બાદ તમારી જાત સાથે પ / ૧૦ મીનીટ યોગમાં બેસસો .

૧૧ ) ચાલવાને ભક્તિ નો રૂપ આપી એક એક ડગલે પગલે ભગવર્નામ સ્મરણ કરતા જાઓ . ૧૨ ) કોઈપણ રોગ થવાનું એક માત્ર કારણઃ જમ્યા પછી પાણી પીવું ઝેર સમાન છે . ( છાસ પણ નહી ) ૧૩ ) જમ્યા પછી એક કલાક પછી પાણી પીવું અમૃત સમાન છે . ૧૪ ) જમ્યા પછી તુરત ગોળ | ૨૫ ગ્રામ ( દવા વગરનો ) જેમાં ૧૦૦ ટકા ફોસ્ફરસ છે , જે ૪૫ મીનીટમાં ખાધેલું પાચન કરી દેશે . ૧૫ ) આ ગોળ એ જ કે લોહમાં હેમોગ્લોબીન વધારશે ( અન્ય કોઈ મોંઘી ગોળી તાત્કાલીક શકિત નહી આપે ) ૧૬ ) આટલું કરશો તો ઘરે કદી ડોકટરો આવશે નહી . ( વજન પણ ધીરે ધીરે ઘટવા લાગશે , નવું લોહી આવશે . ) ૧૭ ) આ ઝડપી યુગમાં ફકત ૧૦ મીનીટ શાતિથી ચાલશો અને પ મીનીટ રીધમ કરશો , તે મોટો યોગ બની જશે . ૧૮ ) કોઈપણ ઉંમરની વ્યકિત આ પ્રયોગ કરી શકશે , કોઈ નુકશાન મફતમાં ઘણો ફાયદો જોવા મળશે . ખેતસી વી . મેઠીયા ૦૯૪૦૮૦૮૮૬ ર ૧ “ સત્યમક્રીષ્ણાનગર , દેવ એપાર્ટમેન્ટ સામે વેરાવળ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *